شرکت کنندگان در دسته بندی
داراي درجه داوري آسيايي «JA» كوميته هستم