شرکت کنندگان در دسته بندی
داراي درجه داوري آسيايي «JB» كاتا هستم