شرکت کنندگان در دسته بندی
داراي درجه داوري جهاني «JB» كوميته هستم