شرکت کنندگان در دسته بندی
داراي درجه داوري جهاني «JA» كوميته هستم