مسابقات انتخابی درون اردویی وزن ۶۰_ و ۷۵_ کیلوگرم
1402/06/19

عكسها از عليرضا اكبري