مراسم اهدای مدال گنج زاده قهرمان بازیهای آسیایی هانگژو

-

مراسم اهداي مدال گنج زاده قهرمان بازيهاي آسيايي هانگژو
تاریخچه
فیلم